Wczytuję dane...
Regulamin

Regulamin z dnia 10 sierpnia 2020 r.

I. Warunki zakupu:
I. 1. Warunkiem zakupu jest zgoda i akceptacja niniejszego regulaminu.

I. 2. Zakupu mogą dokonywać osoby fizyczne, firmy oraz instytucje, organizacje, jednostki publiczne i osoby prawne.

I. 3. Zamówienie jest przekazywane do zrealizowania po zaksięgowaniu płatności oraz akceptacji projektów.

I. 4. Po akceptacji projektu oraz dokonaniu płatności klient nie ma możliwości odstąpienia od transakcji.

I. 5. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest art. 106 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) Faktura przesyłana w formie elektronicznej zgodnie z Ustawa jest równoznaczna z przesyłaniem faktury wystawionej w formie papierowej i stanowi dokument księgowy.

 

II. Warunki realizacji:

II. 1. Zlecenie realizowane jest w terminie od 3 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności oraz zatwierdzenia projektów. Płatności za usługę dokonuje się na rachunek Bankowy Firmy alc studio Anna Górecka prowadzony przez Bank BGŻ Paribas S.A.

 

III. Reklamacje:

Reklamacje na towar

III. 1. Reklamację może złożyć każdy klient, którego zlecenie wykonano niezgodnie z zamówieniem lub otrzymał wadliwy towar.

III. 2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@alcstudio.pl w tytule maila wpisując: reklamacja oraz numer zamówienia.

III. 3. Każda reklamacja powinna zawierać dokładny opis niezgodności.

III. 4. Każda reklamacja zgłoszona przez klienta i spełniająca powyższe warunki będzie rozpatrywana indywidualnie.

III. 5. Osoby fizyczne, firmy, które zamówiły towar w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jednostki publiczne, organizacje, instytucje i osoby prawne zobowiązane są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem od względem jego jakości i ilości w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru. Za dzień odbioru towaru traktuje się dzień jego dostawy przez kuriera/innego wybranego przez strony operatora pocztowego do siedziby zamawiającego towar wskazane w treści zamówienia. Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania.

III. 6. Aby reklamacja została uwzględniona należy zatrzymać w celu weryfikacji całą partię reklamowanego towaru.

III.7. alc studio Anna Górecka ponosi odpowiedzialność z tytułu udzielonej gwarancji jakości. alc studio Anna Górecka nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi.

 

IV. Terminy zgłaszania reklamacji przez osoby fizyczne nabywające towar w celach niezwiązanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową (konsumenci w rozumieniu przepisu art. 22 1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny).

IV. 1. Konsumenci zobowiązani są do sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem pod względem jego jakości i ilości w terminie do 7 dni od daty odbioru towaru. Za dzień odbioru towaru traktuje się dzień jego dostawy przez kuriera/innego wybranego przez strony operatora pocztowego do siedziby zamawiającego towar wskazanej w treści zamówienia. Reklamacja zgłoszona po upływie 7 dniowego terminu liczonego od daty odbioru towaru, nie będzie uwzględniania.

IV. 2. Zgłoszenia reklamacji przyjmowane są w dni robocze.

IV. 3. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 7 dni roboczych liczonych od dnia następnego po dniu ich wpływu. Jeżeli dniem następnym po dniu wpływu reklamacji będzie dzień wolny od pracy (sobota, niedziela, święto), reklamacje będą rozpoznawana w pierwszym dniu roboczym przypadającym po dniu zgłoszenia reklamacji.

 

V. Prawo odstąpienia od umowy przez osobę fizyczną nabywającą rzecz/ usługę do celów prywatnych niezwiązanych z jej działalnością gospodarczą ( konsumenta). 

V. 1. Do zawarcia umowy dochodzi poprzez akceptację projektu i opłacenia zamówienia, w zależności od tego, która z tych czynności nastąpi wcześniej Jeżeli pierwszą czynnością konsumenta będzie akceptacja projektu, uznaje się, że w chwili jego akceptacji zawarł umowę z alc studio Anna Górecka. W przypadku, gdy konsument jako pierwszą dokona czynność zapłaty na podstawie faktury proformy, przelewu na podany numer konta bankowego, wówczas datę tej czynności traktuje się jako dzień zawarcia umowy.

V. 2. Konsument wyraża zgodę na przekazanie mu potwierdzenia zawarcia umowy poprzez przesłanie informacji na adres e-mail, z którego konsument dostarczał materiały do wydruku.

V. 5. Konsument ma prawo odstąpić od umowy, jeśli zamówienie nie zostało opłacone lub nie został zaakceptowany projekt. Po akceptacji projektu oraz po opłaceniu zamówienia, zamówienie zostaje przekazane do realizacji.


VI. Materiały do druku:

VI. 1. Firma alc studio Anna Górecka nie odpowiada za treści zawarte w pracach przesłanych przez klienta. Jeśli materiały zawierają treści niezgodne z prawem, możemy odmówić drukowania takich materiałów.

VI. 2. Przesyłane przez klienta materiały do danego zlecenia muszą odpowiadać pod względem technicznym parametrom i specyfikacjom wskazanym przez alc studio Anna Górecka.

VI.  3. Termin realizacji zamówienia ulega wydłużeniu o czas, w którym alc studio Anna Górecka dostosowuje materiał klienta do wymogów technicznych o których mowa w pkt. X. 2.

 

VII. Firma alc studio Anna Górecka nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści;

b) Wydruk prac zaakceptowanych przez klienta a zawierających błędy techniczne, ilościowe, kolorystyczne - towarów i nadruku;

c) Opóźnienia w dostawie materiałów przez kurierów zewnętrznych;

d) Opóźnienia w druku, które powstały na skutek czynników zewnętrznych niezależnych od firmy alc studio Anna Górecka, przerw w dostawie energii elektrycznej, opóźnień w dostawie materiałów przeznaczonych pod wydruk itp.;

e) Opóźnienia w terminie realizacji wynikające z terminu dostarczenia poprawnych danych przez klienta;

f) Za terminowość przekazywania środków pomiędzy bankiem klienta a naszym bankiem;

g) Ilość, dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego, produktu, pod warunkiem, że mieści się ona w przedziale +-3% ilości zamówionej przy zakupie.

h) Firma alc studio Anna Górecka nie ponosi odpowiedzialności za terminowość przesyłek kurierskich. Reklamacje dotyczące jakości przesyłek kurierskich będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po przedstawieniu dokumentów dotyczących szkody (patrz pkt. III)

 

VIII. Firma SpiroPrint zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, informację o zmianie umieści na górze strony z regulaminem.

 

IX. Wszelkie spory z tytułu zawartej przez strony umowy w tym w związku z nienależytym wykonaniem, niewykonaniem umowy, a także z odszkodowaniem rozpoznawać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby alc studio Anna Górecka. W przypadku sporów sądowych z konsumentem zastosowanie w zakresie właściwości miejscowej sądu mają obowiązujące przepisy.